بی تفاوتی دردناک

 

موشی در خانه صاحب مزرعه تله موشی دید

به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد ، همه گفتند

تله موش مشکل توست ،به ما ربطی ندارد

ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید

از مرغ برایش سوپ درست کردند

 گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند

گاو را برای مراسم ترحیم کشتند

 ودر این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد

وبه مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر می کرد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید