جشن عاطفه ها(پیش به سوی...

بنی آدم اعضای یکدیگرند     که درآفرینش زیک گوهرند     چوعضوی به دردآورد روزگار          دگرعضوهارانماندقرار

***

مهرآمدمهرورزی ها کجاست؟                      کیف مریم خالی از امیدهاست

 

دفتراحمد تمامش شد سیاه                            چشم امیدش به دفترهای ماست

 

کفش معصومه دهن بگشوده باز                        تابگوید درد ناداری کجاست

 

تک مداد عاطفه کوتاه شده                               شایدازکوتاهی امثال ماست


 

آرزو صد آرزو دارد به دل                               درنداری آرزوکردن خطاست

 

کاش می شد مهررابامهردید                             مهربانان ،مهربانی کیمیاست

 

شعرازحمیدخادمی آموزگاربازنشسته شهرستان تایباد

/ 0 نظر / 11 بازدید