پاسخ به چند سؤال آموزشی

 مثل : ( اِ اوّل ، ِ  وسط  « ﻪ ه » آخر) که دوششکل آخر بستگی به صدای ماقبل آن دارد، اگردنباله ی صدای ما قبل آن روی خط کشیده شده باشد (  ﻪ آخر چسبان واگر دنباله ی صدای ماقبل روی خط زمینه کشیده نشده باشد ، ( ه  آخر تنها) نامیده می شود.

مصوت اﻴ  هم نیز به شکل ( اﻴ اوّل ، ﻴ وسط ، « ی ، ای » آخر ) نامیده می شود. البته «ای» بحث جداگانه ای دارد که برای پرداختن به آن فرصتی دیگر طلب می نماید.فقط وقتی دانش آموز صدای « ﻪ ه » راخواند همین قدر اشاره می شود که این شکل  «ای» در صورت نیازبعد از« ﻪ ه » قرار می گیرد. مثل :سرمه ای

۲-آیا داشتن دفتر املا به صورت جداگانه ضرورت دارد؟

-   خیر برای انجام تمام فعالیت های درس فارسی تنها یک دفتر مورد نیاز است .زیرا با توجه به اینکه ما تنها یک کتاب کار داریم وهدف کتاب کار نیز تقویت مهارت نوشتن می باشد؛ تمام خرده مهارت هایی که موجب تقویت مهارت نوشتن می شوند مثل ( نقاشی، دست ورزی ، نشانه نویسی ، رونویسی ، املا ، جمله سازی ،انشا) همه با هم ، هم آموزش داده می شود هم نوشته می شود.املا نیز یکی ازاین خرده مهارت هاست که اگر دفتر آن را تفکیک کنیم در واقع آن.خرده مهارت ها راتفکیک کرده ایم واملا را هدف قرار داده ایم و وقتی املا هدف شد بقیه ی خرده مهارت ها کنار گذاشته می شوند.بنابر این در درس فارسی یک دفتر نیاز است ودانش آموز تمام فعالیت های درس فارسی مثل نقاشی ،دست ورزی ،رونویسی ، جمله سازی واملا را در این یک دفتر انجام می دهد.

۳-گفتن کلمات خارج از کتاب تا چه اندازه است ؟ با توجه به دلایل ذیل

-     رویکرد  کتاب فارسی رویکرد کلی است. دراین رویکرد دانش آموز واژه ها را در مجاورت تصویرآن به خاطر می سپارد.آموزش نشانه ها نیزبا توجه به همین واژه ها صورت می گیرد

-   از آنجایی که در رویکرد کلی آموزی تجزیه ی کلمه ها صورت نمی گیرد بنابراین دانش آموزان با تکنیک بخش کردن وصداکشی که در کتاب های قبلی مرسوم بود آشنا نیستند.

-    گستره ی واژگانی کتاب فارسی ودامنه ی فعالیت های آن ، آنقدر زیاد هست که نیاز دانش آموز ومعلم را در فرایندیادگیری یاد دهی جوابگو باشد.

-   بنابر این اگر کلمه ی خارج از کتاب نیز گفته می شود باید ا- تعداد آن کم باشد 2- آن کلمه ها اززبان دانش آموز گرفته شود.3- کلمه هاساده وملموس باشد 4- کلمه ها مصور وقابلیت تجسم باشد .5-معنا ومفهوم آن برای دانش آموزروشن باشد.

-   گفتن کلمه های خارج ازکتاب برای نشانه های دو  که اکثراً حروف عربی هستند ،ضرورت ندارد ودانش آموزان این گونه کلمات را در سال های بعد فرا خواهند گرفت

۴-آیا داشتن کتاب های کمکی  مورد نیاز است؟

-  خیرانتظار نیست که بار اضافی مثل کتاب های کمکی به هر عنوان کتاب کار اضافی کتاب املا چیزی افزون بر برنامه های رسمی آموزش بردوش دانش آموز تحمیل شود..برنامه باهمین ساخت وبافت به فراخور دانش آموز بسنده است.هیچ نیازی به کتاب کمکی نیست وهر مدرسه ای یا مرکز آموزشی که اقدام به تهیه ی این کتاب ها می کند،فراتر از برنامه ی رسمی آموزشی کشور عمل می کند که این کار چیزی جز رمندگی وبیزاری دانش آموز در برنخواهد داشت.

/ 0 نظر / 3 بازدید