ای نبی عربی جان ودلم فدای تو

ای نبـــــی عربـــــی جان ودلــــــم فدای تو                        دیده ی پرازگناهــــم فرش زیر پای تو

رفتـــه ام بی سرو پا بر در هر غیـــر شما                       زین پس ای نبی منم کلب در سرای تو

گرچه دورم زشمــا ای شــه پرلطف وصفا                       دم بـه دم در دلم آیــد هوس وهـوای تو

نام تو رمــــز وجـــود این زمین وآسمـــان                       خلقت حوروملک جن و بشــر برای تو

ای نبـــی عربــــــی جان ودلـــــــم فدای تو                       دیده ی پرازگناهــــم فرش زیر پای تو

کی شود ای شاه جانان که رسم کوی شمـا                         برسد در دل من زمزمه ی  صدای تو

گنبـــد سبز شما راچــو ببینــــم ای نبــــی                          پرکشم باجان ودل برگنبد خضرای تو

زار ونالان چون بنالم بر درباب الســـلام                          جان ودل قربان کنم برآن قدوبالای تو

ای نبـــی عربــــی جان و دلــــم فدای تو                          دیده ی پرازگناهــــم فرش زیر پای تو

سرفتـــاده چون که آیم روبروی پنجـــره                           سوزم ازآن آتش عشق ونوازشهای تو

ای نبی خفتـــــه در خاک مدینـــه السلام                           مردم ازشوق وصال آن رخ زیبای تو

چشم رحمت برگشاای شاه وای بدردجی                           تاز بوسه پرکنم از فرق سر تا پای تو

ای نبـــی عربــی جان ودلــــم فدای تو                            دیده ی پرازگناهــــم فرش زیر پای تو

رحمتی کن ای نبی برحال زاراین غلام                           تاکه باشم دم به دم دیوانه وشیـــدای تو

روزمحشر به امید لطف تو آیم به حشر                          گوشه چشمی به سویم کن منم شیدای تو

شکرلله که شـــدم داخــــل این سلسه ها                           کرده بیعـــت به ید نائب دلبـــــــرای تو

گشته نوری چاکر دربار پیــــر چابهار                           آن چنان  پیــــرجوان وتشنه ی لقای تو

ای نبـــی عربــی جان ودلــــم فدای تو                            دیده ی پرازگناهــــم فرش زیر پای تو

 

شعرازمهندس نوری ازتایباد

/ 0 نظر / 3 بازدید