نقش واهمیت کارگاه های آموزشی

اثربخشی دوره های کوتاه مدت وکارگاه های آموزشی دربیان ساده استفاده مطلوب وحداکثراز  خونهای تازه وارد به بدنه جامعه می باشد.

شرکت معلمان دردوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت وکارگاه های آموزشی تاثیر زیادی درافزایش روحیه همفکری و همکاری آنان با سایر معلمان دارد ونقش اساسی درپیشبرد اهداف آموزشی خواهد داشت.این مهم موجب بیان تجربیات معلمان شده ومعلمان کم سابقه فرصت مناسبی خواهندداشت تادرفضایی دورازهرگونه جبهه گیری مطالب مفیدوسازندهای کسب نمایند.

ازآنجایی که یکی ازعوامل توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی گسترش همه جانبه آموزش وتربیت نیروی انسانی متخصص وکارآمدمی باشدگارگاه های آموزشی درخصوص نحوه استفاده ازوسایل وابزارآموزشی می تواندبه این مهم دست یابد.

/ 0 نظر / 6 بازدید