خاطره

چندسال قبل دریکی ازروستاهای شهرستان تایبادمشغول انجام وظیفه بودم درکلاس چهارم دبستان درس جنبش مولکول هارا تدریس کرده واکنون درحال ارزشیابی ازفراگیران ازمطالب هفته گذشته بودم. معمولا تمام فعالیت هاوآزمایشات راانجام می دادم درحین ارزشیابی شاگردان راخطاب کرده ؛پرسیدم،بایک آزمایش ثابت کنید مولکول ها درحال حرکتندبعد ازکمی تامل یکی ازشاگردان ضعیف کلاس که فکرنمی کردم جواب رابلدباشدخیلی سریع  اجازه خواست پاسخ دهد من قبول کردم وازاوخواستم به جلوی کلاس بیایدونظرش رابگوید.وقتی جلوآمدحالت خاصی به اودست داد ونتوانست چیزی بگوید باشرمندگی تمام رفت ونشست.درهمان لحظه گفت:بگویم .

من که ازدستش عصبانی بودم گفتم بگو:اوگفت :ازهمین جایی که نشسته ایم بویی به راه می اندازیم بعدازمدتی بو به شمامی رسدو شمابینی خودرامی گیریدوپنجره هاراباز می کنید.

باگفتن این مطلب کلاس ازخنده منفجرشد ومن ازحالت عبوس وگرفته خارج گردیدم ودانش آموزراتشویق نمودم چون بازبان شیرین کودکانه به مطلبی اشاره کرد که هم پاسخ سوال بودوهم طنز وهم تجربه ای برای یادگیری.

اماطفلک بسیارترسیده بودکه مباداتنبیه یاتحقیرشود.

این بهانه ای شدکه اعتمادبه نفس پیداکندوبیشتردرکلاس اظهارنظرنماید.

/ 0 نظر / 4 بازدید