نکاتی درمورد همزه

همزه به اصطلاح زبان شناسی صامت چاکنای ،براثر تنگ شدن یا بسته شدن عضله های گلو(چاکنا) وگذشتن هوابه فشارازمیان آن حاصل می شود. این صامت در واژه های اصیل (نه واژه های دخیل) فارسی در میان و پایان واژه نمی آید وتنهادر آغاز واژه به کار می رود.

همزه درآغاز کلمه های خارجی معمول در زبان فارسی نیز به شکل «ا» نوشته می شود.مانند:اَندکس، اِستاندارد، اوره، ایده ، آلرژی و...

کلمه ی ئیدروژن وترکیبهای آن از این قاعده مستثنی هستند.

همزه درمیان کلمه های عربی معمول در زبان فارسی به اشکال زیر نوشته می شود(البته طبق قواعدی باتوجه به صدای قبل از آن):

  • به شکل «ﺃ» مانند: رﺃس، رﺃفت، ﻣﺄنوس ،تألیف ،هیأت و...
  • به شکل «آ» مانند: مآخذ ، منشآت، قرآن مرآت و...
  • به شکل «ؤ» مانند: سؤال،رؤیت،مؤمن،مؤنّث و...
  • به شکل «ﺋ» مانند: توطﺋﻪ، رﺋیس،قراﺋت،اراﺋﻪ و...
  • به شکل«ء» مانند: انشاء الله ، ماشاءالله

در کلمات دخیل خارجی نیز همزه ی میانی به همین شکل نوشته می شود مانند: لاﺋوس،نئون، ناپلئون،تئاترو....

همزه پایانی در آخر کلمات عربی به اشکال زیر نوشته می شود:

  • به شکل« ﺃ » مانند: مبد ﺃ،منشأ، خلأ و...
  • به شکل«ؤ» مانند: لؤلؤ، تلألؤ
  • به شکل «ء » مانند: شیء، وضوء جزء، املاء، انشاء و...

در زبان فارسی از قدیم رسم بر این بوده است که غالبآً همزه ی پایانی را،خاصه پس از مصوت« ا »حذف کنند .مانند:

استثنا (ﺀ)   اجرا(ﺀ)     امضا(ﺀ)    ابتدا(ﺀ)       وضو(ﺀ)

همزه ی پایانی در دو مورد معمولاًحذف نمی شود:

یکی پس از صامت مانند:

شی ﺀ      جزﺀ     

ودیگر در واژه هایی که حذف آن موجب خلط این واژه ها با واژه ی دیگر شود.مانند:

سو ﺀ   ،   جز ﺀ   ، ما ﺀ    ( در تقابل با   سو  ،  جز ،  ما )

همزه پایانی پس از مصوت« ا » هنگام اضافه به «ی» بدل می شود.مانند:ابتدای کار، املای فارسی، امضای مدیرو...

همزه پایانی هنگام چسبیدن به «ی» نسبت یا وحدت به صورت «ﺋ»نوشته می شود.مانند: جزئی،شیئی ،سوئی

مجدداًیادآوری می شود همزه درزبان فارسی در میان وپایان کلمه به هیچ عنوان به کار نمی رود(مگر در کلمه ی «زائو» که آن هم بی علت نیست) وآنچه به ظاهردرمیان کلمه های فارسی همزه تلفظ می شود؛درحقیقت «ی/y»است ونوشتن آن به شکل همزه غلط می باشد.مانند: آیین/آئین ، پاییز/پائیز ، بوییدن/بوئیدن و... عکس آن نیز چنین است مثلاًکلمه ی عربی «رئیس » رااخیراًروزنامه هاوتلویزیون به غلط (رییس) می نویسند.

/ 0 نظر / 5 بازدید