/ 1 نظر / 21 بازدید
ت مثل تایباد ... ت مثل تربیت

سلام فرشتگان از خدا پرسیدند: خدایا تو که بشر رو آنقدر دوست داری پس چرا غم را آفریدی ؟ خدا گفت : غم را به خاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من تا غمگین نباشد به یاد خالقش نمی افتد …….. بیاید وقتی هم که شادیم خدا را یاد کنیم... منتظر حضور سبزتان هستم بزرگوار[گل][گل][لبخند]