آزمون املا (کلمات جا افتاده) پایه اول

 نام ونام خانوادگی :                       آزمون کلمات جا افتاده         دبستان  یاسر

باهوش ،جمله هارا بخوان وکلمه ی مناسب رادرجای خالی بنویس.

1-     ایمان تَرازو ...................  دَست دارَد. (با – دَر )

2-    ............. نَماز  را دوست دارَم . (او – مَن )

3-  سوسَن ............... دَبِستان زود آمد. (اَز – دَر)

4-   .............. ایزدِ دانا رادوست داریم. (ما – مَن)

5-  ساناز .............. مَدرِسه بیرون آمد. ( اَز – دَر)

6- مار  آدم ................ می تَرسانَد.( اَز – را)

7-  اَمیر دیشَب ستاره ای در آسمان ..................  .( دیدَم – دید)

8-  .............. زَنبور مَرا نیش زَد. ( آن – او)

9-     مِدادم را به آزاده ...................  .(دادَم – داد)

10  - سَربازان ایران را دوست ................... (دارَد- دارَند)

 

انتظارات

خ خ

خ

ق ق

ن ت

کلمات را به درستی انتخاب کرده است.

 

 

 

 

کلمات را درست وخوش خط نوشته است .

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید