تفاوت فرهنگ ها راشمابیان کنید

بایک گل بهارنمی شود(ضرب المثل ایرانی)  

بهاربایک گل آغازمی شود(ضرب المثل ژاپنی)

کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من(ضرب المثل ایرانی)

توپشت من را بخاران،من پشت تورا(ضرب المثل ژاپنی)

به نظرشمااگربه درستی درموضوعات فوق تفکرنماییم به چه نتایجی دست می یابیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید