چندنکته درمورد صامت های ( ک ) و ( گ )

-         کودک ، یک،  خاک،  پاک ، خوک ، نیک ، نوک   و صدها کلمه ی دیگر

-         رَگ ، سگ ، ریگ ، دیگ

2-    پس ازصامت ها هر دو ظاهراً به یک اندازه به کار می روند.مانند:

-         کبک ، کِلک ،اشک 

-         برگ ، بزرگ ، جنگ ، سنگ 

نکته : در واژه های اصیل فارسی ( گ) پس از هیچ صامتی جز ( ر ، ن ) دیده نشده است.

3-    پس از صامت (ن) همیشه (گ) به کار می رودوکاربرد آن بسیار زیاد است .مانند:

-         رَنگ، زَنگ، خِنگ  ، جُنگ ، دانگ ، سنگ ، جَنگ ، تنگ، تفنگ ، قشنگ و......

نکته : در این بافت تنها ( بانک  و  بانگ ) در تقابل قرار می گیرند؛ ولی کلمه ی نخست اولا، دخیل است وثانیاً تلفظ صامت پایانی آن در زبان گفتار گرایش به (گ)دارد.

4-    پس از صامت (ش) همیشه (ک) به کار می رود ( هر چند که در زبان گفتار گرایش به کاربرد «]گ» آشکاراست ). مانند:

-         اَشک ، رَشک ، خُشک، پزشک ، کشک و...

البته این مورد منحصر به پایان تکواژنیست ودر میان تکواژهم،به همین صورت (یعنی همیشه (ک)پس از (ش) به کار می رود. مانند:

-         لشکر ، آشکار ،کشکول و....

نکته : در صورتی پس از(ش) ،(گ) به کار می رود که واژه مرکب باشد ؛ یعنی (ش) و(گ) متعلق به دو تکواژ جداگانه باشند.مانند:

- خوشگل  ( خوش+گل )   پیشگام (پیش+ گام )    دانشگاه ( دانش+گاه)    خوشگوار(خوش+گوار)

/ 0 نظر / 5 بازدید