التقای مصوت ها

مثلاً در این جایگاه یک صامت زاید پیدا می شودکه آن راصامت « میانجی » می نامند.اما در فارسی چون هیچ هجایی،وبنابر این هیچ واژه ای با مصوت شروع نمی شود ظاهراً بحث التقای مصوت ها منتفی است ،منتهی چون در مرزمیان دو تکواژ همزه ی قابل حذفی وجود دارد ، پس این بحث درای مورد خاص در فارسی نیز مطرح شده است.

 

در مرز دو تکواژ ،اگر همزه آغازی حذف شود ،صامت های میانجی /y/ و/v/ وگاهی /g/ و /d/ و /h/به اقتضای بافت دستوری کلام ،به جای آن به کار می رود.

 

در مرز دو تکواژ پس از مصوت های ( a-e-â-u-i)یعنی هر مصوتی به جز(o) معمولاً صامت میانجی (y ) پدیدار می شود:

نیامد        na-y-âmad

خانه ی من     xâne-y-e-man

تنهایی       tanhâ-y-i       

ابروی یار      abru-y-e yâr

ماهیان        mâhi-y-ân

 

اما صامت های میانجی /g/نیز خاصه پس از مصوت /e/ به کار می رود:

ستارگان      setâre-g-ân

خفتگان      xofte-g-ân

زندگی      zende-g-i

خانگی      xâne-g-i

 

پس ازمصوت /o/ معمولاً صامت میانجی /v/ به کار می رود:

آهوان        ?âho-v-ân

گیسوان      giso-v-ân

خسروان    xosro-v-ân

اما در زبان گفتار امروز در این مورد نیز گرایش به کار برد ( y) هست ، حتی اگر تکواژاول مختوم به ow)) باشد:

هر دوی آن ها            hardo-y-e   ?ânhâ

تابلوی دیواری         tâblo-y-e  divâri

تویی  (توهستی )        to-y-i

جلوی خانه       jelo-y-e  xâne

این صامت میانجی /v/پیش از « واو عطف» ( یعنی/o/)نیز پدیدار می گردد( مگر پس از مصوت /i/).

ماوشما        mâ-v-o  šomâ

جاومکان      jâ-v-o  makân

خانه وکاشانه      xâne-v-o  kâšâne

چنانچه دربیا و کشتی ما در این بیت از شعر حافظ نیز پیداست :

بیاوکشتی ما در شط شراب انداز      خروش و ولوله در چان شیخ وشاب انداز

آنچه گفته شد مربوط به التقای مصوت در میان دو تکواژ بود ،اما این مسئله در میان تکواژ نیز می تواند مطرح شود، مثلاً در کلمات دخیل خاصه عربی :

فائده > فایده          جائز > جایز           رسائل > رسایل

به همین سبب است که واژه فرنگی « تئاتر» رانیز تاچندی پیش « تیاتر» تلفظ می کردند.

/ 0 نظر / 5 بازدید