معلم

جهان گردیده از نــورت منـــور

چـــراغ دوجـهــانی ای مـعلم

نــگرددهـیــچ کــس با تـوبـرابـر

صفای جســم وجـانی ای معلم

شدی شمــع ونمودی راه روشــن

 بهـــار روشنـــی هــایی معلم

حضورت درمحـــافل گرم وفعال

  کمــــال آرزوهــــایــی مــعـلم

تـودوری ازعــداوت وشقـــاوت

سفـــــیر دوستـی هایی مـعلم

تلاش وهمت‍‍‍‍‍ــت باشدمضاعف

برای رشدایـــران ای معلـــم

تلاشــت ازبرای رفـــــع مــاتـــم

 نگاهت مهربان است ای معلم

رفیــق وهـمـدم افــــرادخردسال

انـیـس بچــه هــایــی ای معلم

زتاریـکی وجهل هستـی گریزان

مراتو رهـــــنمایـی ای معلم

کنم شکــــروبنازم بخت واقــبال

که بـعــدازانبیــایی ای معلم

صداقت هست درگفتـــارنیـکــت

تویی آمربه معروف ای معلم

چه نیکوهست این لطـف وعنایت

که هستی ناهـی ازمنکرمعلم

سپاست می کنم هرلحظه هرحال

نمـــادعشـــق وایثـــاری معلم

ثمرچون می دهد کارهای نیکت 

  ازآن بهترچه خواهی ای معلم

به درگاه حبیــبت چون رسی تو

شوی خرم ،بخندی ای معلـــم

دراین ظلمت سرای تـــیره وتـار

توشمـــسی، مــاه تابـانی معلم

عــزیــزگـویـددراین ایام سپـاست

شودجــانم فــدایــت ای معلم

/ 0 نظر / 4 بازدید