یازدهمین جشنواره شعر رضوی

قابل توجه کلیه علاقه مندان به شعروشاعران گرامی:

یازدهمین جشنواره شعر رضوی شهرستان تایبادحول سه محورزیرمطالب واشعارشمارامی پذیرد.

1-بخش ویژه رضوی(سیره زندگانی امام رضا(ع)

2-بخش جانبی(اشعارمذهبی،قرآن ونهج البلاغه)

3- بخش آزاد ( باموضوعات مختلف ودلخواه)

شرایط شرکت درجشنواره

آثاربصورت تایپ شده درقالب برگ A4همراه باCDمربوط به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.

اشعارمذهبی و ولایی واجتماعی وعرفانی ازبخش ویژه جاگانه بررسی می شود.

فقط آثارباموضوعات امام رضا(ع)به مرحله استانی راه می یابندبقیه درسطح شهرستان بررسی خواهندشد.

 تحویل آثار:اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان تایباد-دبیرخانه جشنواره شعررضوی

آخرین مهلت ارسال آثار1391/06/07 تلفن دبیرخانه جشنواره:4224366-4222772 -0529

تلفن دبیران جشنواره شعررضوی   (اسکندری  09153282015  )  (نوری 09358136860 )

/ 0 نظر / 3 بازدید