اجرای امتحان هماهنگ منطقه ای پایه ششم

 مصوبه هشتصدوپنجاه ونهمین  جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 1391/01/22

موضوع:اجرای امتحان هماهنگ منطقه ای پایه ششم

ازسال تحصیلی 92-1391 امتحانات پایانی پایه ششم ابتدایی بصورت هماهنگ منطقه ای(باسوالات واحدوبرنامه امتحانی معین به طورهمزمان ازسوی اداره آموزش وپرورش محل تهیه وطرح خواهدشد).ودرمدرسه برگزارمی گردد.

ازاین تاریخ به بعدامتحانات پایه پنجم ابتدایی همانندپایه های قبل بصورت داخلی برگزارمی گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید