من ازبرای اصلاح امت جدم قیام نمودم (حضرت سیدناحسین رضی الله عنه)

درمحرم یادآن سردارعشق                         جـــــان اوگردید  فـــدا ازبهـــــردیـن

جدپاکش خاتم پیغمبــــران                          آن که در عالــــم بــود از بهتریـــن

نورچشم مرتضی شیرخدا                         سیداهل بهشت،آن حسین نازنین

فاطمه زهرای اطهرمادرش                         برتریــن  مــــادر  برای  مومنیــــــن

ازبرای نهی ازمنکــــــرقیام                         اونمـــودوجملـــــــه یاران ره گزیـــن

/ 0 نظر / 28 بازدید