تکیه درزبان فارسی

،همچنین برجستگی خاص یکی ازاجزای کلمه در یک سلسله اصوات ملفوظ موجب می شود که حدود وفواصل هجاها راتشخیص وکلمه های یک عبارت راجداگانه ادراک کنیم.

مثال(1): در جمله ی   « روزی رسید.»

روزی اگر به معنای « رزق» باشد،یا تقریباً بدون تکیه است یاروی هجای(- زی)اندکی تکیه می شود.وآن راچنین ثبت می کنند: /ru-zí /  روزی .

اگر به معنای «یک روز»باشد،روی هجای (رو-)تکیه می شودوچنین ثبت می شود: /rú-zi/  رو-زی

مثال(2) : درعبارت  «ازسرگذشت»

اگر روی هجای( سر) تکیه کنیم هجای  سرکلمه ی مستقلی می باشد.ولی اگرتکیه نکنیم وبدون برجستگی اداکنیم ، جزءکلمه ی بعد به شمار می آیدومجموع هجاهای« سر-ﮔُ-ذَشت»کلمه ی واحدی شمرده می شودومعنی واحدی ازآن ادراک می شود.

مثال(3): درکامه های زیرتکیه مقوله های دستوری را در تقابل قرار می دهد:

 

- اسم معنی رابااسم نکره  : {مَردی/mar-dí / =مردی} {یک مرد= /már-di/}

- ااسم باصفت : { کتابی=یک کتاب /kétâbi/ } { کِتابی=به شکل کتاب /ketâbí/}

- اسم بااصوات : { جهنم /jahannám/ } { جهنم ‼ jahánnam// }

- اسم با منادا : {پسر/pesár/ }  { پسر‼  /pésar/  }

- اسم باجمله : { دیر کرد /dirkárd/ }  {دیر کرد /dír kard/}

- صفت باقید : {گویا /guyâ´/ } { گویا /gú yâ}

- صفت بافعل : {بزن/ bezán / }  { بزن /bé zan/}

 

مثال (4): تکیه گاهی نقش تباینی دارد یعنی قسمتی ازجمله رانسبت به بقیه ی قسمت هابرجسته می کندوباعث تفاوت معنی درکل جمله می شودمثلاًدرجمله ی پرسشی زیر:

« می خواهی اورا ببینی ؟»

اگرروی (می خواهی) تکیه شودتقریباًبه این معنی است :« من حاضرم وسیله ی دیدارتورابااوفراهم کنم.»

اگر روی(او)تکیه شودممکن است چنین معنی بدهد: « کس دیگری رانمی خواهی ببینی»، یا « مطلب رافهمیدم :قصد تودیدن اوست>»

اگر روی(ببینی) تکیه شودممکن است به این معنی باشد: «آیادیدن اوحتماًبرایت لازم است؟(یعنی مثلاًنمی شود به پیغامی اکتفاکنی؟»

مثال(5) : تکیه گاهی نقش عاطفی دارد یعنی قسمتی ازجمله رانسبت به بقیه ی قسمت های دیگربرجسته می کندوبدین گونهحالت روحی گوینده رانشان می دهد.مثلاًدرجمله ی:

« نمی دانم /ne-midânam/ »

اگر رروی هیچ هجایی تکیه نشود جمله معنای اخباری داردواگر روی هجای اول تکیه شوددلالت برخشم وتحاشی (پرهیزکردن)گوینده دارد. 

/ 0 نظر / 4 بازدید