سلام بررفتگران زحمتکش

مردنارنجــی لباسش ســـاده اســــت               صبحــدم،جاروبه دست آمـــاده اســت

می کنـــــدجـاروکه تاخـــرّم شــــود                شهـــر،ازآلودگـــی ها کـــم شـــــــود

ازبـرای دفـــــع آشغــــال ها مـــدام               خواب نیمــــروزش،بخودکرده حــرام

درخمــــوش شهــــر،اوروشن است               روشنی بخـــش محلّـــه،بـــرزن است

مردنارنجی نگاهـــت خستــــه است               دستهایــت هم،کــه پینــه بستـــه است

بوســــه ای خــواهم نمایم دست تــو               شاد گــــردانــــم دل ســـرمســـت تــو

خسته ای،رنجیده ای هرصبح وشام                لیـــک کـــارهایــت بمـــــانده ناتمـــــام

درمیــــان شهــرگمنــــــامی مــــدام                وقتی شهـــرخوابســــت بیداری مــدام

آفــــــریــن بـــرهـمـــت والای تـــو                مرحبــــا بـرحامـــــی رعنـــــای تـــو

مـردنارنــجی دعایـــت می کنـــــــم                گرندارم ثروتی،جان رافدایت می کنم

/ 0 نظر / 5 بازدید