بیداری اسلامی

شکــرلله ، حمــــد رب العــا لمیـن              لطف حق، آن صـاحب عـرش بریــن

نعت پاک مصطـفـــی ختـــم رسل                  گویم ازبهــرشفــاعـت،این چنـیـن

در محــــرم یادآن ســردارعشــــق               جـان اوگردیـــدفــداازبهــــردیـــن

جـــد پـاکش ، خـاتـم پیغمبـــران                   آنـکـــه درعالـم بُـود از بهتـریــــن

نـور چشـم مـرتضــــی شیــــرخدا              سیـداهل بهشت آن حسیـن نازنیـن

فاطمــــه ، زهـرای اطهـر مـادرش                 بـرترین مـــــادر، برای مـومنـیــــن

از بـرای نهــــی ازمنـکـر قیــــام                  اونمـود و جملــه یــاران ره گـزیــن

آن نشـان وحــدت و یکپارچگـــی                  اعتصــام درمتن قرآن است نگیــن

آنچـه امروزست افضـل بهـر دین                اتحــــاد  و  انسجــام  مسلمیـــن

ای بــرادر بـرحــذر از تفـرقـــــه                هست شمـــشیـر یـزیدان در کمین

جملگی بنده برآن ذات رحیــــم                یک کتاب وقبــله، ختـــم مرسلیــن

ای مسلمــان خفته ای بیدارشـو             مردم خونیـــن غــــــزه راببیـــــــن

مردمــان خوب بحریـــن و یمن               فکرهاشان جملگــی ،فکــــرنویــــن

درجهان فریاد اسلام خواهی است              انقلاب مصــــر و لیبـــی را ببیـــــن

از زمان صدر اسلام تاکنـــــــون                 بوده است دست یزیدان درکمیـــــن

دست بوجهل،بولهب ،هندشقــی              کرده است ،اسلام و قرآن راحزیــــن

این همه آشوب وفتنه درزمیـن                    بهرآن است که، براندازنــد،دیـــــن

کارترو بــوش واوبــامـا هرزمان                  جملـه بر رســم یهــود وکـافریــــن

زخم خورده می نالندزِاسلام شما               در پـی چـاره بــرای رفــــع کیــــن

نبرداکنون تهـاجم روی فرهنـگ                    بود حـالا ســـــلاح دشمــــن دیـن

شده سـدی زراه علــم وایمــان               بسی فیلم ها و سی دی های ننگین

اگـرخـواهی عـزیـــز لذت زعقبی                  بپـرهیز از رفـاقت  با  شیـاطیـــن

زراه عشــق دستـورات قـرآن                        عمــل کن تابگــردی مردراستیـن

/ 0 نظر / 3 بازدید