پاسخ وزیربه منتقدان پایه ششم

پاسخ وزیر آموزش و پرورش بهمنتقدان:

هیچکس نمی‌تواندپایه ششم را حذف کند

وزیر آموزش وپرورش در پاسخ به برخی منتقدان خود در خصوص عجله وی برای اجرای طرح‌های تحولی، گفت: چرا بعضی‌ها ناراحتند که من کار می‌کنم؟ تمام اقداماتم قانونی است و سیاسینیستم.

حمیدرضاحاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی باشگاهخبری فارس «توانا» به ابهامات و پرسش‌های برخی منتقدانش پاسخ داد.

* "3ـ3ـ6" را منایجاد نکردم

حاجی‌بابایی درخصوص نداشتن تضمین قانونی برای برنامه‌هایش به خصوص اجرای ساختار "3ـ3ـ6" اظهارداشت: بگذارید بنده ابتدا این پرسش را داشته باشم که آیا مصوبات شورای‌ عالی انقلابفرهنگی قانونی است یا نیست؟ لازم‌الاجراست یا نیست؟ ببینید "3ـ3ـ6" "را" من ایجادنکردم بلکه در حال اجرا هستم.

وی ادامه داد: درمجلس نیز همین صحبت را کردم؛ بنده قانون را اجرا می‌کنم چرا که سند تحولی آموزش وپرورش ابلاغ شده است.

* هیچکس نمی‌تواندپایه ششم ابتدایی را حذف کند

وزیر آموزش وپرورش در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند «چه تضمینی برای حذف نشدن پایه ششمابتدایی توسط وزیر بعدی آموزش و پرورش است؟»، گفت: امسال ششم ابتدایی را ایجادخواهیم کرد و چه کسی می‌تواند این را بعد از من تغییر دهد، نمی‌شود.

وی اضافه کرد: اتفاقاً بعضی‌ها شاید بحث‌شان این است که ما کاری را انجام می‌دهیم که کسینمی‌تواند تغییرش دهد.

حاجی‌بابایی توضیحداد: در ماده 19 برنامه پنجم توسعه عنوان می‌کند «دولت موظف است تحول بنیادین درآموزش و پرورش را براساس فلسفه تعلیم و تربیت مصوب واجرا کند»؛ سوال اینجاست آیاقانون برنامه پنجم لازم‌الاجرا است یا نیست؟

وی افزود: به منمی‌گویند «فلسفه تعلیم و تربیت را از کجا آوردید؟» در شورای ‌عالی انقلاب فرهنگیمصوب کردم. پس این کاری که انجام می‌دهم هم مصوبه مجلس و هم مصوبه دولت رادارد.

* تعطیلیپنج‌شنبه‌های مدارس بر اساس قانون انجام شد

این مقام ارشد دروزارت آموزش و پرورش به اختصاص ردیفی در بودجه سال 91 برای تحول بنیادین اشاره کردو بیان داشت: برای اجرای تحول بنیادین در آموزش و پرورش بودجه و قانون داریم و براین اساس بنده فعالیت می‌کنم.

وی با بیان اینکهتعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس نیز بر اساس قانون انجام شد، گفت: اگر راهکار 1ـ1 از سندتحول را بخوانید می‌گوید «ساماندهی حجم کتب درسی، روزها و ساعات». فصل 7 سند تحولچه می‌گوید؟ می‌گوید مسئول تصویب و اجرای این سند، وزارت آموزش و پرورش است و گزارشرا باید یکسال یک بار به شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی بدهد.

حاجی‌باباییافزود: طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را به شورای‌ عالی آموزش و پرورش بردم و مصوب کردمضمن اینکه به امضای رئیس جمهور رسیده و ابلاغ شده است؛ آیا قانون هست یا نیست؟ اصلاشورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب کجاست؟

* پیش‌دانشگاهی رامن حذف نکردم، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد

وزیر آموزش وپرورش به حذف پیش‌دانشگاهی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: پیش‌دانشگاهی را چه کسیتصویب کرد که نباشد؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد؛ پس اگر روزی وزیری بیاید وبخواهد پیش‌دانشگاهی را دوباره ایجاد کند باید در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبکند.

وی افزود: ماننداین است که مجلس قانونی را مصوب کند و وزیری بگوید می‌ترسم اجرا کنم مبادا وزیری درآینده برخلاف آن را به مجلس آورده و مصوبه اجرایش را بگیرد؛ اینکه ترس ندارد اگرمجلس تصویب کرد پس اجرا می‌شود.

این مقام مسئول دروزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: به بنده بگویند، کجای کارم بدون قانون در حال انجاماست؟

* چرا برخی عجلهدارند که من عجله نکنم؟

حاجی‌بابایی درپاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه «برخی منتقدان می‌گویند چرا وزیر آموزش و پرورشبرای اجرای طرح‌هایش عجله می‌کند»، بیان کرد: سوالم این است چرا آنها آنقدر عجلهدارند که من عجله نکنم؟ چرا آنها آنقدر ناراحتند که من عجله نکنم؟

وی در واکنش بهاین عقیده منتقدان که باید طرح "3ـ3ـ6" آزمایشی اجرا شود، گفت: یعنی چه جوری انجامدهم؟ امسال در استان فارس ششم ابتدایی ایجاد کنم و سال بعدش در اصفهان ایجادکنم؟

وزیر آموزش وپرورش افزود: ما برای اجرا دو راه داشتیم یکی از اول ابتدایی شروع کنیم که 12 سالطول می‌کشید تا به پایان دوره برسیم یعنی معنایش این است که در سال 1404 تازه بهکلاس 12 می‌رسیم؛ در حالی که باید در سال 1404 رتبه یک منطقه را دارا باشیم؛ ماآمدیم ساده‌ترین شیوه یعنی 6 سال را انتخاب کردیم.

*‌ 32 ماه است کهمی‌گویند عجله نکن

این مقام ارشدوزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: می‌گویند «عجله کردم» اما چند سال است که وزیرهستم؟ 32 ماه است؛ آیا 32 ماه پیش نگفتم که می‌خواهم این طرح را اجرا کنم؟ 32 ماهکفایت نمی‌کند که من یک طرحی را بخواهم اجرا کنم؟

وی اضافه کرد: اولمهر، 3 سال می‌شود که صبر کردم؛ چرا بعضی‌ها ناراحتند که من می‌خواهم کارکنم؟

حاجی‌بابایی ادامهداد: به جای اینکه بگویند عجله نکنم، بر من نظارت کنند و اگر بد اجرا کردم و اشکالداشت، ایراد بگیرند اما به من می‌گویند جلو نرو، اشکال پیدا می‌کند.

* آموزش و پرورشسیاسی نیست/برای پُست بالاتر تلاش نمی‌کنم

حاجی‌بابایی درپاسخ به این پرسش که ‌«آیا وزیر آموزش و پرورش سیاسی است؟ و آیا در این وزارتخانهبرای پست‌ها و مقام‌های بالاتر در جامعه تلاش می‌کند؟»، گفت: آموزش و پرورش سیاسینیست؛ آنهایی که می‌گویند عجله می‌کنم نیز بر این مبنا سخن می‌گویند اما بدانند کهخبری نیست.

وی در پاسخ بهپرسشی دیگر مبنی بر اینکه «دویدن وزیر آموزش و پرورش برای چیست؟»، بیان کرد: بهخاطر معلمان تلاش می‌کنم و به خاطر آنها حاضرم محکوم شوم.

وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: در زمانی که در مجلس نیز بودم همین حرف‌ها را می‌زدم اکنون معلمانراضی هستند چرا بقیه ناراضی هستند؟

وی در پاسخ به اینپرسش که ‌«چرا حضور خبرنگاران در برنامه‌های خبری آموزش و پرورش کم است؟»، اظهارداشت: برنامه‌های آموزش و پرورش کارشناسی و کارگاهی است؛ خبرینیست

/ 0 نظر / 4 بازدید