طنز

یک فیلسوف مى گوید:


وقتی من به دنیا اومدم پدرم ۳۰ سالش بود. یعنی سنش ۳۰ برابر من بود


وقتی من ۲ ساله شدم، پدرم ۳۲ ساله شد یعنی ۱۶ برابر من


وقتی من ۳ ساله شدم پدرم ۳۳ ساله شد یعنی ۱۱ برابر من


وقتی من ۵ ساله شدم پدرم ۳۵ ساله شد یعنی ۷ برابر من


وقتی من ۱۰ ساله شدم پدرم ۴۰ ساله شد یعنی ۴ برابر من


وقتی من ۱۵ ساله شدم پدرم ۴۵ ساله شد یعنی ۳ برابر من


وقتی من ۳۰ ساله شدم پدرم ۶۰ ساله شد یعنی ۲ برابر من


می ترسم اگه ادامه بدم از پدرم بزرگتر بشم!!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید